GENERALFORSAMLING 2019.


Der indkaldes til GENERALFORSAMLING i foreningen Caroline S.

Fredag den APRIL, 2019KL. 19.00.

I Svendborg Marineforenings lokaler , Færgevej 5.


Dagsorden ifølge vedtægter.

- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Fremlæggelse af revideret regnskab.

       Regnskab publiceres så snart som muligt

- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
- Fastlæggelse af kontingent.
- Valg af formand.
- Valg af bestyrelse og suppleanter
- Valg af revisor.
- Indkomne forslag.
- Eventuelt.

 

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 12 april.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært et kaffebord/sandwich.
HUSK AT BETALE KONTINGENT KR. 300 INDEN GENERALFORSAMLINGEN PÅ KONTO
0815 - 0000278793.


Februar 2019
Bestyrelsen.