Bygget i Marstal 1959

Caroline S Svendborg

Referater: Bestyrelsesmøde
21. november 2022

Referater: Bestyrelsesmøde
6. september 2022
og
Generalforsamling
29. april 2022

​Bestyrelsesreferat den 21. november 2022

Til stede var:

 • Hans Åge Andersen
 • Frede Christiansen
 • Helle Pedersen
 • Niels Rasmussen
 • Hugo Kristensen
 • Torben Tranberg
 • Troels J. Ankerstjerne (Ref.)

Fraværende:

Brian Jensen På arbejde til søs

Følgende punkter blev drøftet:

 • Referat sidste møde:

Referatet fra mødet den 5. september blev godkendt uden kommentarer.

 • Dokning februar 2023, arbejder der skal gennemføres, økonomi,

Listerne med kendte arbejde der skal gennemføres blev gennemgået, en del af disse som kan udføres langs kaj påbegyndes i god tid før selve dokningen, planlagt til en 27. februar 2023. Der er planlagt en del arbejder som skal gennemføres af foreningens medlemmer, så alle der ønsker at deltage er velkomne, både før og under dokning samt efter selve dokningen.

 • Levetidsforlængelse, hvordan financierer og planlægger vi denne, fondsansøgninger

Doklisterne opdeles i:

o Arbejder der betragtes som normalt vedligehold.

o Arbejder der betragtes som levetidsforlængelse af skibet.

Til de arbejder som er levetidsforlængelse søges der tilskud fra fonde til at dække omkostningerne eller dele af disse. En ansøgning blev samme aften sendt til en lokal fond, vi forventer svar i december.

 • Økonomi:

Der er samlet set godt en million i kassen, det forventes at dokning, vedligehold samt levetidsforlængelse løber op i nærheden af 1,5 million, derfor er det nødvendigt at søge fondsmidler til dækning af en del af omkostningerne til levetidsforlængelse.

 • Status på opfølgning af sponsorer og medlemmer:

I forbindelse med udsendelse af seneste medlemsblad, som er et velskrevet og informativt blad, blev der vedlagt sedler til de medlemmer der enten ikke havde betalt kontingent, eller hvor vi manglede en fungerende mailadresse. En del medlemmer har betalt kontingent, og en del har fremsendt mailadresse. Der var en rest på knap 20 på listen som ikke svarede, disse er slettet i medlemskartoteket. 
 

 • Prioritering af fragt, hhv. sponsor og charterture:

Den tidligere vedtagne prioritering af fragt, hhv. sponsor og charterture fastholdes. Det blev påpeget at sponsor og charterture er vigtige at fastholde da mange af de sejlende føler at netop disse ture er hyggelige og holder sammen på de sejlende medlemmer. Kun cirka halvdelen af vore sponsorer har sejlet deres ”fritur” i 2022.

Der blev i starten af november afhold møde hos Musholm med evaluering af denne sæson, samt udsigterne for fremtiden. Skibet, charter og besætningerne fik mange roser for stor fleksibilitet og godt sømandskab.

Musholm har fået fornyet deres miljøgodkendelser og forventer at vi, i hvert fald, skal sejle de sædvanlige 27-28 laster pr. sæson.

Derfor giver det også god mening at gennemføre den planlagte levetidsforlængelse.

 • Tilretning af priser for sejlads, til, – og afrigning:

Fra 1. januar 2023 tilrettes priser for sejlads således:

o Timer for sejlads charter: 1.000,- Kr.

o Pris for til, – og afrigning: 1.000,- Kr.

o Liggetid i fremmed havn: 300.- Kr.

o Morgencomplet: 80,- Kr.

o Fadøl pr. glas: 40,- Kr.

o Fadøl pr. fustage: 1.600,- Kr.

o Vand pr. glas: 15,- Kr.

o Bitter (2 cl.): 15,- Kr.

o Vin pr. glas: 25,- Kr.

o Vin pr. flaske: 125,- Kr.

o Proppenge pr. flaske vin: 60,- Kr.

 • Bemanding, hvordan får vi flere til at sejle med Caroline, gerne lokale.

Vi forsøger med opslag i forskellige grupper på Facebook. Der afholdes fællesmøde for sejlende, mandagsholdet og bestyrelsen den 28. november.

 • Status på bestyrelsesansvarsforsikring, passagerforsikring og forsikring af besætning

Alle forsikringer er up-to-date, fornyes med lille stigning pr. 1. januar

 • Næste møde fastsættes

Næste bestyrelsesmøde afholdes i januar 2023, dato afstemmes med at Brian Jensen er hjemme fra job.

Venlig hilsen

Svendborg 23. november 2022

Troels 

Referat bestyrelsesmøde Caroline S 21. november 2022

 

 

Bestyrelsesreferat den 6. september 2022

Til stede var:

 • Troels Ankerstjerne
 • Hans Åge Andersen
 • Frede Christiansen
 • Helle Pedersen
 • Torben Tranbjerg
 • Niels Rasmussen
 • Hugo Kristensen
 • Brian Jensen (ref)

-Bookingformular er tilgængelig på hjemmesiden.
-Status på sponsorer og medlemmer-   39 aktive sponsorer

Ca. 42 udestående medlemmer.
Rykker sendes sammen med næste medlemsblad.

-Oplæg til sponsorbrev uddelt til gennemgang.
-Prisblad for 22/23 gennemgået og diskuteret.

-Der betales en fuld sejltime for til og afrigning ifm chartertur.

-Askespredning koster almindelig chartertakst.

-JMB holder møde med Muusholm laks når slagtningen er overstået.

-Bemandningssituationen er fortsat meget udfordret.

-Fragt-, charter-, og sponsorture skal alle fastholdes. Sociale ture etc skal fortsætte for det sociale sammenhold/hygge.

-Personalepleje: Udflugt til Muusholm er udfordret grundet de hygiejniske forhold

-En tur til Sprogø og Storebælt VTS planlægges.

-Vedligehold af skibet: Dokning hos Ring-Andersen er planlagt til den 27. februar. Varighed ca. 3 uger hvor mindst to bliver med skibet tørt i dokken.

 • -Stål i poopdæk skiftes
 • -Akseltræk
 • -Reparation/udskiftning af udstødsrør. Da der er asbest involveret spørges P+S for pris og udførsel.

-Ansøgning om fondsmidler sendes til Sydfyns Elforsyning for midler til stålarbejdet i dækket.

-Skibet blev i sidste måned halet på bedding hos Ring-Andersen hvor rensning og maling af bundet fandt sted. Regning endnu ikke modtaget.

-¨Lille Jens¨ fra Odense fejrer 80 års fødselsdag den 22. oktober. Foreningen er inviteret og der indkøbes en kurv der overleveres på dagen.

-Der afholdes årligt syn af skibet den 23. september. Frede spørger Lotek og Navteam for henholdsvis brand- og radiosyn og der kordineres med BV.

-20. september i tidsrummet 11-17 afholdes der IMM i rundbuehallen på Frederiksøen. Skibet holdes hjemme langs kaj og der vil i den forbindelse være åbent ombord.

 

Ordinær Generalforsamling i

Foreningen Caroline S

Fredag d. 29 april 2022 kl. 19.00

Mødt var 56 medlemmer
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Ad 1: Torben Tranberg valgt efter bestyrelsens indstilling. Torben gjorde opmærksom på
manglende fremlæggelse af regnskab på hjemmesiden 8 dage forud for generalforsamlingen.
Forsamlingen godkendte derefter dagsordenen.

Ad 2: Formanden kunne fremhæve den gode sæson og de mange frivillige, skønt flere endnu er
ønsket. Reparation af dækshus og øvrigt dæksarbejde er gået fint. Alle sejlplaner har været
overholdt. Sponsorer og øvrige medlemsantal er i god gænge. Økonomien er pæn.
Koret er igen i gang efter coronaen og har flere arrangementer i kalenderen.
Forventningerne til skibets fremtid ser tilfredsstillende ud.
Formanden takkede afslutningsvis bestyrelse, revision og øvrige samarbejdspartnere.
Beretningen blev enstemmigt godkendt

Ad 3: Revisor Michael K. Andersen fremlagde regnskab 2021 og budget 2022.
Driftsregnskabet udviser for skibet et overskud på 31.135 kr. og foreningsregnskabet et overskud
på 239.675 kr. Egenkapitalen udgør ultimo 2021 kr. 1.074.716, hvori indgår likvide midler med kr.
773.645.
Efter spørgsmål til flere underkonti blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4: Overskuddet henlægges til egenkapitalen idet bemærkes, at der forventes store reparationsog synsudgifter i 2023.

Ad 5: Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent i 2023.

Ad 6: Idet Jørgen Frederiksen i hele foreningens 21 årige historie har været den altid initiativrige
og driftige formand ønskede han at trække sig. Efter stående applaus fulgte forsamlingen
bestyrelsens indstilling og valgte Troels Ankerstjerne til ny formand.

Ad 7: På valg til bestyrelsen for perioden 2022-2024 var Hans Åge Andersen, som blev genvalgt.
Niels Rasmussen, som blev genvalgt og Jens Møller Madsen, som blev erstattet af Helle Pedersen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer for perioden 2021-2023 er Brian Jensen, Hugo Kristensen og
Frede Kristiansen.
Som suppleanter genvalgtes Jan Siiger Frahm, mens Torben Tranberg Jensen erstattede Kurt Kølle.

Ad 8: Michael K. Andersen fra revisionsfirmaet Deloitte genvalgtes.

Ad 9: De 4 indkomne forslag fra Niels Strand blev alle begrundet af forslagsstilleren.

Forslag 1 omhandlede en mulig vedtægtsændring af vedtægterne for at skabe mulighed for at
tildele æresmedlemsskab.
Bestyrelsen indstillede, at æresmedlemsskaber kan bestyrelsen beslutte uden vedtægtsændringer.
Derfor indstilles, at Jørgen Frederiksen og Margrethe Andersen får tildelt æresmedlemsskaber.
Vedtaget med applaus.

Forslag 2 omhandlede belysning af evt. forsikringsafdækning af bestyrelsens ansvarsforpligtelser
samt en kort gennemgang af skibets forsikringer, herunder besætning og passageransvar.
Frede Kristiansen gennemgik kort skibets forsikringsforhold, som alle opfylder lovkravene til et skib af Carolines type.
Næstformand Brian Jensen vil tage spørgsmålet om evt. bestyrelsesansvarsforsikring op med den nye bestyrelse.

Forslag 3: Grundet længere tids uændret beskrivelse af ansvarsfordeling bør bestyrelsens egne og
uddelegerede ansvarsområder revideres. Næstformand Brian Jensen lovede at tage punktet op
med den nye bestyrelse og efterfølgende drøfte det med relevante parter.

Forslag 4: Gæstesejladser har stadig skabt stigende problemer for den ansvarlige for at skaffe
lokale besætninger til de korte ture. Dels kommer besætningerne fra hele landet og dels svarer
pris for gæstesejlads ikke til de udgifter, der er forbundet med at hente besætninger fra stort set
hele landet. Også denne problematik lovede næstformanden at tage op i bestyrelsen snarest.

Ad 10: Jan Blak foreslog, at man skulle reklamere på de sociale medier for at få flere aktive
medlemmer. Ib Kabel mente, at lokalpressen før har givet god hjælp til at skaffe nye aktive. Jan
Siiger Frahm havde en invitation med fra Reersø om at komme og overvære slagtning af fisk til
efteråret. Jørgen Bang savner sin sixpence. Ordstyreren mente, at have set Delle med en mærkelig
hat! Jens Ditlevsen ville gerne vide, hvad man tjente på en tur til Reersø. Svaret er ikke helt enkelt.
Men prisen reguleres efter aktuelle parametre. Ligeledes bad Jens Ditlevsen om, at man genoptog
spørgsmålet om parkeringspladser på havnen.
Formanden takkede forsamlingen for en god debat og ordstyreren for myndig ledelse, hvorefter
foreningen var vært ved en genstand og lidt at spise.

Mødet sluttede kl.20.00
Referent: Jens Møller Madsen, 1. 5. 2022
Tiltrådt af dirigent: Torben Tranberg Jensen

 

Kontakt os

Troels Ankerstjerne
Mail: 
troels@ankerstjerne.one 
Telf: 2149 2429