Foreningen Caroline S. Vedtægter / 28.3. 2012

 

Vedtægter for Foreningen Caroline S.

 

 • 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er “Foreningen Caroline S.”

Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

Foreningens formål er at virke for søfartens fremme på Fyn samt operere M.S. Caroline S. og efter generalforsamlingens beslutning andre historiske fartøjer som arbejdende museer for alment velgø­rende formål i tæt tilknytning til de maritime skoler og øvrige maritime institutioner i Svendborg.

Enhver kan optages som medlem.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 • 2 Indskud

Bestyrelsen kan vedtage et medlemsindskud til foreningen ved indmeldelse.

 

 • 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel til afholdelse senest 30. april ved brev eller e-mail til noterede medlemmer samt på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dags­orden. Årsregnskab fremlægges på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af reviderede årsregnskaber for såvel skib som forening
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det             godkendte regnskab
 6. Valg af formand for bestyrelsen
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter i henhold til §4
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før ge­neralforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. For vedtægtsændringer og opløsning af for­eningen gælder dog §7.

Hvert medlem har en stemme.

Et tilstedeværende medlem kan medbringe skriftlig fuldmagt fra indtil 5 medlemmer og afgive stemme for disse.

 

 • 4 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

De enkelte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

I bestyrelsen skal til enhver til sidde et flertal af søkyndige medlemmer, der beskæftiger sig eller har beskæftiget sig med søfartsforhold professionelt.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for l år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

På generalforsamlingen vælges for I år ad gangen 2 suppleanter, hvoraf mindst l skal være søkyn­dig.

Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

 

 • 5 Regnskab og revision

Regnskabet revideres af den valgte revisor og skal forelægges på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. Beslutning herom kan træffes af bestyrelsen, foreningens revisor eller mindst 1 /3 af medlemmerne.

 

 • 7 Forslag til ændringer af foreningens vedtægter eller til foreningens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

Til vedtagelse af forslag herom kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalfor­samlingen stemmer for forslaget. Generalforsamlingen afgør, hvilken almennyttig institution, for­eningens aktiver skal tilfalde i tilfælde af opløsning af foreningen.

 

Vedtaget i nærværende form på generalforsamlingen den 28.3.2012.